Człowiek chory…

„nie można go traktować tylko jako chorego. Trzeba spojrzeć na jego świat z podziwem i szacunkiem. Ten świat jest może dla nas dziwny, zaskakujący, czasem śmieszny, a jednak ma w sobie coś wielkiego, jest w nim zmaganie się człowieka z samym sobą i z własnym otoczeniem, szukanie własnej drogi, jest to świat, w którym przejawia się to, co najbardziej w człowieku ludzkie. Trzeba też pamiętać o tym, że często nie wiele rozumiemy z tego, co chory przeżywa, że do naszej świadomości dochodzą tylko fragmenty jego świata, że pod ekspresją pustki czy katatonicznego zahamowania kryć się mogą niezwykle bogate przeżycia. Gdy lepiej poznamy chorego, w jego przeżyciach znajdujemy nieraz własne skryte marzenia, tłumione uczucia, pytania, na które nie umieliśmy dać odpowiedzi i które z czasem przestały nas nękać. Chory staje się nam coraz bliższy, gdy pomaga nam poznać lepiej samych siebie…”

(A.Kępiński,1972)

Zaczęło się od projektu „Powrót do społeczności” w ramach którego powstało Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej, które później do życia powołało dwa projekty: Klub Pacjenta „Przystań” i Zespół Leczenia Środowiskowego”.

Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej powstało 1 października 1996r. i było odpowiedzią na zapotrzebowanie na środowiskowe formy pomocy psychiatrycznej w Białymstoku. Do momentu powstania Stowarzyszenia pacjenci cierpiący na przewlekłe zaburzenia psychiczne, pozbawieni byli jakiejkolwiek formy opieki we własnym środowisku. Warto pamiętać, że choroby psychiczne trwają najczęściej całe życie i wywierają znaczny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny chorego, tak więc liczba osób cierpiących z ich powodu jest bardzo duża i przekłada się nie tylko na osoby chore, ale też i na ich środowisko. Głównymi problemami osób chorych są: wycofanie z życia, a co za tym idzie brak aktywności społecznych i zawodowych, brak przynależności do grupy społecznej, niska wartość siebie, trudności w komunikacji i wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań, brak umiejętności współpracy, częste konflikty rodzinne, częste nawroty choroby skutkujące długotrwałymi pobytami w szpitalu psychiatrycznym.

Cele Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej:

– Organizowanie wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych.
– Edukacja w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej realizowana w kraju i za granicą.
– Skupienie wokół idei Stowarzyszenia autorytetów naukowych i moralnych w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Gromadzenie środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia.
2. Organizowanie i udzielanie usług rehabilitacyjnych osobom z zaburzeniami psychicznymi przy współudziale tych osób i ich rodzin.
3. Poszukiwanie i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, głównie poprzez współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc w stwarzaniu tym osobom warunków do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
4. Wspieranie działalności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
5. Organizowanie i finansowanie wykładów, szkoleń, zjazdów, konferencji naukowych i sympozjów o tematyce rehabilitacji psychiatrycznej.
6. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia.
7. Współpracę z instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
8. Upowszechnianie idei i celów Stowarzyszenia za pomocą środków masowego przekazu i innych, w tym prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu gromadzenie funduszy na prowadzenie działalności statutowej oraz tworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie to odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego czyli osób chorych psychicznie ich rodzin i opiekunów, jak również osób zaangażowanych w pomoc osobom chorym psychicznie.

Obecnie Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej realizuje projekty:

Klub Pacjenta ”Przystań”
Klub Pacjenta „Przystań” jest placówką Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zapoczątkował on swoją działalność we wrześniu 1997r. Klub oparty jest o wzorce działalności klubowej w kraju i za granicą (Fountain House w USA, Klub De Boei w Holandii). Jest jedyną tego typu placówką w regionie.

Model klubowy ma wieloletnią tradycję jako forma łącząca profesjonalne i pozaprofesjonalne metody rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek jest miejscem aktywizacji społecznej i zajęciowej, różnych form samopomocy.

Mieszkanie adaptacyjne dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych.
Mieszkanie adaptacyjne jest działanie prowadzonym przez Stowarzyszenie od 1 stycznia 2016r. Jest to miejsce gwarantującym osobie niepełnosprawnej psychicznie opiekę, jest kolejnym etapem wdrażania w samodzielne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej zawiadamia, że od 30 kwietnia 2004 roku Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej jest zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000003968, w związku z czym istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego przy rocznym rozliczeniu.

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
Beata Galińska-Skok

Vice-prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
Jan Dariusz Wysocki

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
Magdalena Piekara

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
Zofia Wierzbicka