Zapraszamy do zapoznania się z 51 numerem biuletynu,

który jest do pobrania na dole strony.

Klub Pacjenta „Przystań” jest placówką Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zapoczątkował on swoją działalność we wrześniu 1997r. Klub oparty jest o wzorce działalności klubowej w kraju i za granicą (Fountain House w USA, Klub De Boei w Holandii). Jest jedyną tego typu placówką w regionie.

Model klubowy ma wieloletnią tradycję jako forma łącząca profesjonalne i pozaprofesjonalne metody rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek jest miejscem aktywizacji społecznej i zajęciowej, różnych form samopomocy.

Klub Pacjenta „Przystań” powstał we wrześniu 1997r. i funkcjonuje dzięki dotacjom z Urzędu Miasta w Białymstoku oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działalność Ośrodka opiera się na pięciu filarach:

– Terapia zajęciowa
Obejmująca zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia komputerowe i internetowe, zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach), pedagogika zabawy, warsztaty kreatywności, biblioterapia, choreoterapia, zajęcia sportowe: zajęcia na basenie, siłowni oraz zajęcia sportowe na terenie klubu (tenis stołowy i piłkarzyki), zajęcia z historii sztuki, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia z edukacji poprzez omawianie stylów muzycznych, zajęcia rozwijające umiejętności logicznego myślenia, zajęcia z historii z elementami literatury, zajęcia z dykcji i interpretacji wiersza.

– Zajęcia psychologiczne

Obejmujące zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i przygotowujące do podjęcia pracy, psychoedukację, grupę wsparcia, przekazują uczestniczącym w nich osobom umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie (umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich, umiejętność rozpoznawania emocji własnych i otoczenia, nauka technik asertywności, nauki technik radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania problemów natury psychologicznej, umiejętność autoprezentacji), rozmowy terapeutyczne przeprowadzane przez każdego z terapeutów pracujących w ośrodku często mające charakter interwencyjny, edukacyjny lub wspierający.

– Organizacja czasu wolnego
Obejmująca wyjścia do galerii, muzeów, kin, wycieczki autokarowe po Polsce, wycieczki rowerowe, grille, dyskoteki, turnieje szachowe, scrabble, ma również na celu zapobieganie koncentrowaniu się osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi na swoich zaburzeniach, zapewnia im poczucie uczestnictwa w normalnym życiu ludzi zdrowych psychicznie.

– Rehabilitacja poprzez pracę
Realizowana jest poprzez zatrudnianie 10 podopiecznych w klubowym barze, 1 podopiecznego jako osoby sprzątającej. Łącznie ok. 11 osób niepełnosprawnych w ciągu roku.

– Edukacja z dziedziny psychiatrii
Organizowanie warsztatów, prelekcji, konferencji mających na celu edukacje różnych grup społecznych (osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin) i zawodowych (osób pracujących z niepełnosprawnością psychiczną, studentów oraz opiekunów).

Formy wsparcia proponowane przez Klub opierają się na terapii poznawczo-behawioralnej najczęściej stosowanej u osób chorujących na zaburzenia psychiczne, jak również terapii humanistycznej. Terapia behawioralno-poznawcza wywodzi się z podejścia behawioralnego. Podstawą rozwoju terapii behawioralnej były osiągnięcia psychologii eksperymentalnej, zajmującej się badaniem procesów uczenia się. Podejście to koncentruje się na zachowaniach jednostki ujmowanych w kategoriach bodziec – reakcja. Główną ideą tego podejścia jest przekonanie, że różnego typu zaburzenia w zachowaniu są w zasadzie reakcjami wyuczonymi. Jeżeli więc zachowanie neurotyczne jest wyuczone, to musi podlegać ustalonym prawom uczenia się, a więc również przeuczaniu i oduczaniu. Pojęcie „nawyk” jest tu rozumiane bardzo szeroko, zarówno jako reakcja motoryczna, zmiany fizjologiczne organizmu, jak i sposób myślenia czy przeżywania danej sytuacji. Jednostka nabywa swe zachowania, w tym także nawyki dezadaptacyjne, w toku uczenia się poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Jej zasadniczym celem jest zmiana określonych zachowań albo zmiana negatywnych wzorców myślenia sprzyjających utrzymywaniu się np.: lęku. Po zastosowaniu określonego oddziaływania np. terapeutycznego oraz rehabilitacyjnego prowadzącego do powstania nowych, pożądanych zachowań, terapeuta utrwala powstałe zmiany. Ustalone zostają zadania, które klient wykonuje sam bądź przy pomocy członków rodziny. Obecnie nie istnieje jeden zestaw technik określających teorię behawioralno-poznawczą.

Klub „Przystań” na stałe już wrósł w lokalną społeczność. Dla wielu osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne stał się jedynym miejscem do którego uczęszczają i w którym dostają profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczno-rehabilitacyjną. Działalność „Przystani” jest wysoko oceniana zarówno przez samych uczestników, jak ich rodziny oraz profesjonalistów odwiedzających placówkę.

Podopieczni Klubu:

Oferta placówki jest skierowana do dorosłych osób niepełnosprawnych (o znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniu niepełnosprawności) z powodu zaburzeń psychicznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, depresje, nerwice, itp.)

Główne cele działania Klubu:

– zapobieganie nawrotom i pogłębianiu się zaburzeń psychicznych
– zmniejszenie objawów chorobowych
– przełamanie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
– przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do powrotu i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym
– udzielanie wsparcia psychicznego
– kształtowanie współpracy w grupie
– pogłębianie zainteresowań
– doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych i społecznych
– wypełnienie wolnego czasu

Klub czynny jest:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

Kierownik Klubu: Magdalena Piekara

Kadra zatrudniona przy realizacji projektów to osoby z wysokimi kwalifikacjami: pedagodzy, psychologowie, psychoterapeuci, socjoterapeuci, arteterapeuci, interwenci kryzysowi. Osoby z dużym stażem pracy i z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami psychicznie chorymi.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest dobrowolne.

 

 

Funkcjonowanie Klubu Pacjenta „Przystań” jest możliwe dzięki dotacjom otrzymywanym z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizowane projekty:

Termin realizacji projektu: 01.01.2016r. – 31.03.2018r. /01.01.2016r. – 31.03.2017r./ i /01.04.2017r. – 31.03.2018r./

Projekt: „Powrót do społeczeństwa – prowadzenie ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego Klub Pacjenta „Przystań””  finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy ZZO/000118/10/D z dnia 18 kwietnia 2016r. oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku.

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu to:

 • udokumentowana przeszłość psychiatryczna /karta informacyjna z pobytu w szpitalu psychiatrycznym lub zaświadczenie od lekarza psychiatry/
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rozmowa kwalifikacyjna z koordynatorem projektu lub pracownikiem Ośrodka,

Proponowane formy wsparcia udzielanego beneficjentom w projekcie to:

 • wsparcie terapeutów – w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu,
 • indywidualne konsultacje,
 • indywidualne wsparcie przygotowujące do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej,
 • warsztaty umiejętności społecznych,
 • treningi poznawcze,
 • psychoedukacja,
 • socjoterapia,
 • grupy wsparcia,
 • arteterpia (plastykoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, biblioterapia),
 • treningi behawioralne,
 • zajęcia komputerowe.

Ośrodek prowadzony jest pięć  dni w tygodniu, osiem godzin dziennie, przez 12 miesięcy w roku.

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2018r. – 31.03.2021r. /01.04.2018r. do 31.03.2019r./ i  /01.04.2019r. – 31.03.2020r./ oraz  /01.04.2020r. do 31.03.2021r./

Projekt: „Powrót do społeczeństwa – prowadzenie ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego Klub Pacjenta „Przystań””  finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy ZZO/000173/10/D z dnia 7 marca 2018r. oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu to:

 • udokumentowana przeszłość psychiatryczna /karta informacyjna z pobytu w szpitalu psychiatrycznym lub zaświadczenie od lekarza psychiatry/
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rozmowa kwalifikacyjna z koordynatorem projektu lub pracownikiem Ośrodka,

Proponowane formy wsparcia udzielanego beneficjentom w projekcie to:

 • wsparcie terapeutów – w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu,
 • indywidualne konsultacje,
 • indywidualne wsparcie przygotowujące do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej,
 • warsztaty umiejętności społecznych,
 • treningi poznawcze,
 • psychoedukacja,
 • socjoterapia,
 • grupy wsparcia,
 • arteterpia (plastykoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, biblioterapia),
 • treningi behawioralne,
 • zajęcia komputerowe,
 • trening relaksacyjny.

Ośrodek prowadzony jest pięć  dni w tygodniu, osiem godzin dziennie, przez 12 miesięcy w roku.