Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna zapewnia opiekę ambulatoryjną osobom w wieku powyżej 18 roku życia, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz różnymi trudnościami emocjonalnymi.

Pierwsza wizyta w Poradni Psychologicznej jest możliwa jedynie na podstawie skierowania od lekarza – rodzinnego lub innego specjalisty (możliwe jest też np. skierowanie uzyskane od psychiatry w czasie wizyty w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego)

Najczęściej zgłaszają się do nas osoby cierpiące na:

  • depresję
  • zaburzenia lękowe (nerwice): lęk napadowy (paniczny), natręctwa, fobie społeczne, lęk społeczny
  • psychozy: schizofrenia i inne zaburzenia urojeniowe, choroba maniakalno – depresyjna
  • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia)
  • trudności emocjonalne, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie w relacjach z bliskimi, w związkach emocjonalnych, w miejscu pracy

W ramach Poradni Psychologicznej odbywają się:

  • spotkania konsultacyjne – jedno lub kilka spotkań (zależnie od sytuacji i potrzeb), służących ocenie bieżących problemów oraz możliwości i sposobów udzielenia pomocy
  • spotkania diagnostyczne – służą wykonaniu różnych testów psychologicznych, niezbędnych do postawienia diagnozy i planowania dalszej pomocy
  • spotkania terapeutyczne – w ich trakcie prowadzone są sesje psychoterapii indywidualnej lub terapii wspierającej

Wizyty w PZP ustalane są osobiście. Po zgłoszeniu się do Poradni i wpisaniu na listę osób oczekujących na wizytę, jej termin ustalany jest w rozmowie z psychologiem.

Ze względu na limity wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia możliwy jest wydłużony okres oczekiwania na realizację poszczególnych świadczeń.

Poradnia Psychologiczna ściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Zespołem Leczenia
Środowiskowego.