Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. W grupach uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupa ma charakter formalny (organizowane przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby) i otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Spotkania grupy wsparcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.

Cele grupy wsparcia
Nadrzędnym celem członków grupy wsparcia jest pomoc samemu sobie w kręgu osób z podobnymi problemami.
„….Tylko Ty sam sobie poradzisz, ale nie poradzisz sobie sam…”  (M.L. Moeller)

Członkowie grupy wsparcia mogą …
… wspomagać się wzajemnie w przezwyciężaniu trudności,
… zdobywać nowe wiadomości o osobistych sytuacjach problemowych,
… znajdować inne formy obchodzenia się z problemami
… przezwyciężać socjalną izolację i obawy,
… rozwijać wspólne aktywności,
… nauczyć się pewnego siebie obchodzenia się z profesjonalistami,
… stworzyć nowe cele i perspektywy życiowe,
… wzajemnie wspierać się w dochodzeniu swoich praw.

Zasady pracy grupy wsparcia
1. zasada

Wszyscy uczestnicy biorą udział w pracy grupy wsparcia dobrowolnie i ponieważ mają problemy. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest to, że wszyscy dotknięci są tymi samymi sytuacjami konfliktowymi. Uczestnictwo w grupie wsparcia polega na dobrowolności. Oznacza to również, że każda osoba może wystąpić z grupy wsparcia, kiedy uzna to za słuszne.

2. zasada

  1. To, co omawiane jest w grupie pozostaje w grupie i nie jest wynoszone na zewnątrz (dyskrecja). Wzajemne zaufanie jest warunkiem dobrej współpracy w grupie. Aby móc otwarcie i szczerze mówić o własnej sytuacji, muszą członkowie grupy mieć pewność, że ich słowa będą traktowane poufnie. Dlatego też powinni oni zobowiązać się wzajemnie, że niczego nie będą przekazywać osobom z zewnątrz.

3. zasada
Każdy członek grupy jest w niej, aby w pierwszym rzędzie uczynić coś dla siebie, a nie dla innych. Często powstają trudności, gdy ktoś z przekonania, lub ponieważ w przeszłości przeżył coś podobnego i uporał się z tym, chce pomóc innym, nie czyniąc niczego dla siebie. Problematyczne są również ‚życzliwe porady’, którymi jeden członek zasypuje innych. Co wcale nie oznacza, ze wspólnie nie będziemy szukali najlepszych rozwiązań.

4. zasada

  1. Każdy członek odpowiedzialny jest za siebie i za grupę wzgl. przebieg pracy grupy. Każdy sam podejmuje decyzję, czy sytuacje, przebieg pracy lub rozmowy odpowiadają własnym potrzebom. Tym samym każdy członek grupy aktywnie i odpowiedzialnie przyczynia się do przebiegu pracy grupy i do kształtowania jej pracy. Każdy członek powinien zakomunikować innym, jeżeli jego zdaniem w toku pracy pojawiły się błędy. Wówczas można wspólnie zastanowić się nad ewentualnymi zmianami.